top of page

1.ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEBSITE WWW.SUACHUADIENTU.ORG

Để khai thác thông tin và sử dụng các dịch vụ trên trang www.suachuadientu.org, người sử dụng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng trên trang thông tin.

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây:

1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng trang website www.suachuadien.org

1.1. Các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản trang www.suachuadientu.org chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.

1.2. Chỉ được sử dụng duy nhất một địa chỉ thư điện tử để đăng ký tài khoản trong Hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm bảo mật thư điện tử cá nhân và sử dụng thư điện tử để đăng ký trong Hệ thống.

1.3. Người sử dụng tài khoản chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình và phải thông báo kịp thời cho đơn vị quản lý và vận hành Hệ thống nếu mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép mật khẩu để thực hiện các hành vi có thể ảnh hưởng đến Hệ thống.

1.4. Người sử dụng chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do mình gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng các dịch vụ trên trang www.suachuadientu.org và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác về các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ.

1.5. Mọi trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên trang www.suachuadientu.org để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Không kinh doanh thông tin về trong trang website mà chưa có sự chấp thuận của chúng tôi.

1.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung về hoạt động thương mại, liên kết, hợp tác và thỏa thuận khác; thực hiện theo hợp đồng cụ thể.

 2. CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM

2.1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh, tên tổ chức trong các hoạt động khi chưa được sự chấp thuận của trang www.suachuadientu.org

2.2. Nghiêm cấm các hành vi làm cản trở, ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông tin hoặc thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, phá hoại, truy cập trái phép vào Hệ thống với bất cứ hình thức nào, nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2.3. Sử dụng thông tin về trang ww.suachuadientu.org vào các mục đích trái pháp luật; kinh doanh mà chưa có sự chấp thuận của đơn vị đang giữ bản quyền trang thông tin; cố ý làm sai lệch nội dung thông tin, chuyển nhượng thông tin bất hợp pháp, sai đối tượng. Bằng việc sử dụng các dịch vụ trang website ww.suachuadientu.org, người sử dụng mặc nhiên chấp thuận các điều kiện và điều khoản sử dụng nêu trên. Trong trường hợp sửa đổi nội dung các điều kiện, điều khoản sử dụng của trang website ww.suachuadientu.org, các nội dung sửa đổi sẽ được cập nhật thay đổi. Việc người sử dụng tiếp tục sử dụng và tiếp tục thực hiện các yêu cầu dịch vụ trên trang website có nghĩa là người sử dụng đã chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi đó.

Trong quá trình sử dụng trang website, mọi thắc mắc xin liên hệ chúng tôi!

bottom of page